W ramach doradztwa podatkowego świadczymy następujące usługi:

  • występowanie w imieniu podatnika przed urzędami i sądami,
  • udzielania informacji, wyjaśnień, porad i konsultacji, sporządzanie opinii i ekspertyz prawno – podatkowych,
  • doradztwo ekonomiczne i finansowe,
  • reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi (udział w postępowaniu kontrolnym, wyjaśniającym i podatkowym),
  • sporządzanie zapytań, zażaleń, podań i innych pism urzędowych (w tym odwołań od decyzji i postanowień w sprawach podatkowych),
  • sporządzanie skarg i zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.