W ramach usług księgowo – kadrowych oferujemy:

 • Kompleksowe prowadzenie usług księgowych:
  • ksiąg handlowych,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów (ryczałt),
  • rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • innych ewidencji.
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych, zeznań, informacji.
 • Prowadzenie dokumentacji ZUS:
  • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i raportów rozliczeniowych,
  • sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych.
 • Obsługa spraw pracowniczych:
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie i aktualizację akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie i aktualizację rejestru badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  • ewidencjonowanie czasu pracy,
  • ewidencjonowanie nieobecności,
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych),
  • współpracę w ramach udzielonych pełnomocnictw z jednostkami kontrolującymi.
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, autorskie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjne), w tym przygotowywanie projektów tych umów.